മലയാളം മാങ്ങ ആണ് തിരൂരിലെ 1950കളിലെ പരമ്പരാഗത ഗ്രാമത്തിലുള്ളത്. ജാതി പരമ്പരകളും പുരോഗതിപര ആശയങ്ങളും പരസ്പരം പരസ്പരം തകര്‍ന്നുവരുന്ന ഒരു കഥയാണ്, സഹനശീലത, ന്യായം, ഏകത്വത്തിന്റെ ശക്തിയെ പറയുന്നത്.
Magazine

Inksaga Malayalam